top of page

תנאי שימוש

1.        השימוש בלשון זכר ו/או יחיד במסמך זה נכונים גם ללשון נקבה ולשון רבים.

 

2.        התנאים להלן חלים על אתר האינטרנט של gifted עמותה רשומה (ע"ר) , הנמצא ב-www.begifted.org  וכל המידע, התוכן והשירותים הכלולים בו ("האתר").

 

3.        השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש באתר. בכניסתך לאתר זה, הנך מאשר כי קראת, הבנת והסכמת לפעול בהתאם לתנאים המפורטים להלן. אם אינך מבין או מסכים לתנאים אלו, עליך לצאת מאתר זה ולא לעשות בו כל שימוש.

 

4.        על מנת להשתמש באתר ובתכנים המוצגים בו, על נותני השירות, כהגדרתם באתר, להיות מעל גיל 18 (או גיל 16 להתנדבויות אונליין) ועל מקבלי השירות, כהגדרתם באתר, להיות מעל גיל 18 ולחלופין לקבל את הסכמת הורה המקבל השירות ו/או האפוטרופוס, לפי העניין. בנוסף, במידה ומקבל השירות מתחת לגיל 18, על ההורה ו/או האפוטרופוס של מקבל השירות, לפי הענין, להתחייב להיות נוכח במהלך ולאורך כל  משך קבלת השירות. כמו כן, ההפניה במסמך זה למשתמש ו/או מקבל השירות, יהיה בשינויים המחוייבים, כולל גם את ההורה ו/או האפוטרופוס, לפי העניין.

 

5.        תנאי שימוש אלו הנם הסכם מחייב בינך ובין gifted ע"ר והשימוש שלך באתר כפוף לנוסח תנאי השימוש שבתוקף במועד כניסתך לאתר. gifted ע"ר רשאי לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. במקרה של שינויים מהותיים gifted ע"ר יודיע לך על כך באימייל או על-ידי פרסום הודעה בדף הבית של האתר.​

6.    האתר לא נועד למטרות מסחריות, אלא לשמש, בין היתר, כפלטפורמה המקשרת בין מתנדבים פוטנציאליים למקומות התנדבות ו/או אנשים להם יעניקו המתנדבים מתחום כשרונם ("הצדדים להתנדבות"). gifted ע"ר אינו מהווה צד להתנדבות ואינו מתחייב או אחראי לסנן, לברור או להתאים את הצדדים להתנדבות. כל אינטראקציה בין הצדדים להתנדבות הינה באחריותם הבלעדית של הצדדים לאותה התנדבות. gifted ע"ר מספק את הפלטפורמה לקישור בין הצדדים להתנדבות ולפיכך אינו נוטל על עצמו שום אחריות לאופי, טיב, מהות ותכני ההתנדבות ו/או כל עניין אחר הקשור עמה. האחריות לאינטראקציות שלך עם משתמשים אחרים היא שלך בלבד. עליך להבין שגיפטד לא מבצעים בדיקות רקע פלילי למשתמשים או חוקרים את העבר שלהם. לגיפטד אין הצהרות והתחייבויות בנוגע להתנהגות של המשתמשים

7.        אתה מצהיר כי תעשה באתר אך ורק שימוש אישי, אינפורמטיבי ובלתי מסחרי.

8.        אלא אם השגת את הסכמתו המוקדמת בכתב של gifted ע"ר , אינך רשאי והנך מתחייב שלא:

 • להעתיק, להדפיס, לשנות, להפיץ, להעמיד לרשות הציבור, למסור, לפרסם, להציג, להראות, לשכפל, כל חלק מהאתר, לרבות השם, הלוגו ו/או סימני המסחר של gifted ע"ר או לכלול כל סימן מסחר של gifted ע"ר, או כל וריאציה שלו כתגית-מטא, יסוד טקסטואלי חבוי או כל סימן אחר אשר עשוי ליצור רושם של שיוך, חסות או תמיכה בינך ובין gifted ו/או צד ג' כלשהו..

 • לעשות כל שינוי, או כל ניסיון להגיע לקוד המקור של האתר, או ליצור יצירות נגזרות מהאתר או כל חלק ממנו.

 • לפגוע ב ו/או להפר זכויות חוזיות ו/או זכויות קנייניות או מעין קנייניות, לרבות זכויות קניין רוחני של gifted ע"ר ו/או צדדים שלישיים.

 • לאפשר גישה לאיזה מבין העמודים, הטקסט, התמונות או התוכן של אתר זה.

 • להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מפרה או תוך הפרת כל דין, חוק או תקנה.

 • לעשות כל שימוש הפוגע או עלול לפגוע (לרבות הוצאת לשון הרע) ב- gifted ע"ר ו/או הגורמים הקשורים עמו, במשתמשים אחרים ו/או צד ג' כלשהו לרבות ומבלי לגרוע במוניטין שלהם.

 • להעלות תכנים, תוכנות ו/או חומרים הנגועים בוירוסים או כל קוד פוגעני ו/או הנועד להפריע, להגביל תפקודי תוכנה חומרה ו/או שירות.

 • לעשות כל פעולה המפריעה למהלך התקין של האתר.

 • למסור מידע כוזב.

9.        האתר וכל הטקסטים, גרפיקה, תוכנות, לוגואים, שמות מסחר, עיצובים, לחצנים, תמונות, קטעי וידאו, קטעי שמע, מאגרי נתונים וכל שיפור ו/או יצירה נגזרת של אלה וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות בכל אלה("קניין gifted"  ) הם רכושו הבלעדי של gifted  ע"ר , מרשיו ו/או מי מטעמם. תנאי שימוש אלה אינם מקנים לך כל זכות בקניין gifted, אלא זכות שימוש מוגבלת באתר בלבד כמפורט לעיל. כל העתקה, שינוי, שימוש מסחרי, שימוש חוזר או הפצה של קניין gifted אסורים בהחלט ללא קבלת אישורו מראש ובכתב של gifted. משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" הוא, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום כולל זכויות יוצרים; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים, שמות מתחם, הזכות לפרסום ומוניטין; (ג) פטנטים, בקשות פטנט ואמצאות; (ד) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ה) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד.

 

אין באמור לעיל כדי להוות מצג לגבי בעלות החברה בתכנים של צדדים שלישיים, אלא רק אזהרה לידיעתך כי התכנים מוגנים.

 

10.        הנך מסכים ומודע לכך כי ל- gifted ע"ר הזכות המלאה, בכל זמן בו יחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של האתר או כל חלק ממנו. לרבות שינוי ו/או מחיקה של ה-Gift ו/או כל חלק ממנו כולל שינויי הטקסטים והסעיפים השונים של הגיפט המוצע.

 

11.    למיזם ההתנדבות-  gifted  ע"ר מטרות רבות, ביניהן ליצור מאגר התנדבות ונתינה חכמה ויעילה, בתחום הכישרון של הנותן. האתר מהווה כלי טכנולוגי המשמש לחיבור בין אנשים ומעשים. עם זאת, gifted אינו שולט בכל תכני האתר והאתר עלול להכיל תכנים שאינם עומדים במטרותיו.

 

12.    gifted ע"ר ו/או האתר אינם נותנים או מציעים המלצות או עצות מכל סוג שהוא וכל המידע והתוכן הכלולים באתר הם לנוחותך בלבד. על אף ש gifted עשוי לספק נתונים, מידע ותוכן, אין לפרש מידע כאמור כעצה או המלצה. אתה תישא באחריות הבלעדית של הערכת היתרונות והסיכונים הגלומים בשימוש באתר וכל מה שתבחר לעשות במידע ותוכן אלה יהיה באחריותך הבלעדית. האתר עשוי לכלול תכנים שיעוררו התנגדות מצדך או מצד אחרים. יחד עם זאת, אנו נשתדל לבדוק תלונות ונשמח לקבל משובים ותגובות בכתובת  office@begifted.org

 

13.    gifted ע"ר אינו ערב לדיוק, לעדכניות, לשלמות או לזמינות של האתר, או מתחייב לתוצאות כלשהן הנובעות משימושך בו. יתכן והתוכן באתר יהפוך במהרה ללא מהימן או לא עדכני ממגוון סיבות. gifted לא מחויב לעדכן מידע הכלול באתר. gifted רשאי להפסיק להציע כל תוכן שהוא באתר בכל עת וללא הודעה וכן לחסום כל משתמש והכל בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של gifted.

 

14.    חלק מהתוכן והחומרים הזמינים באתר יסופקו מטעם צדדים שלישיים. כל הדעות, העצות, ההצהרות, השירותים, ההצעות, הפרסומים, המידע והתוכן המוצגים באתר מטעם צדדים שלישיים כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים, קטעי וידאו, שייכים למי שיצר ו/או פרסם אותם ונמצאים באחריותו ואינם בהכרח מייצגים את עמדות giftedע"ר. gifted  ע"ר אינו אחראי, אינו מספק כל מצג (לרבות לגבי מהימנות, זמינות או עדכניות) ואינו מפרסם ו/או ממליץ עליהם בדרך כלשהי; ואינו עורך, מבקר, מסנן ו/או בודק אותם, אלא רק מספק את הפלטפורמה להצגתם בידי אותם צדדים שלישיים

15.    ככל שהאתר מכיל לינקים לשירותים ומשאבים חיצוניים, gifted ע"ר  אינו שולט בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה ואינו אחראי לאתרים אלה. gifted  ע"ר מספק קישורים אלו למטרות נוחות ואינו תומך באתרים אלה או בתכנים, המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהם. במידה ותעזוב את האתר על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם gifted  ע"ר , דע כי הנך עושה זאת באחריותך בלבד. התוכן אליו אתה נחשף באמצעות לינקים לא פותח, נערך ו/או נבדק על-ידי gifted  ע"ר  ו- gifted  ע"ר לא יהיה אחראי לכל נזק או אבדן שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים אחרים, כולל בין היתר כתוצאה מעיכובים, פגמים ו/או השמטות העשויות להיות בו. gifted  ע"ר אינו מציג מצגים ו/או נותן הבטחות ו/או המלצות ולא יהיה לו כל אחריות לתוכן כלשהו המסופק על-ידי צד ג'. gifted  ע"ר אינו מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, ו- gifted  ע"ר לא ישא בכל אחריות בקשר לכך. כמו כן, gifted  ע"ר איננו שולט, מפקח או אחראי בכל צורה ואופן לפעילות, תנאי השימוש ומדיניות הגנת הפרטיות של כל צד ג', לרבות אתרי אינטרנט אחרים המקושרים באתר. gifted  ע"ר קורא לגולש לבדוק את תנאי השימוש מדיניות הגנת הפרטיות של אתרים אלו. עצם הצבת הקישור לאתרים אחרים באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של gifted  ע"ר לתכנים או לשירותים המוצעים באותו אתר. gifted  ע"ר אינו אחראי למידת התאמתם של התכנים למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש בהם נוקט gifted  ע"ר ולא למדיניות אחרת הננקטת על-ידי אותם אתרי צד שלישי. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית. אינך רשאי לעשות קישור לאתר זה מאתרים שאינם הולמים את מטרות מיזם ההתנדבות ו- gifted  ע"ר .

 

16.    אם הנך מאמין בתום לב כי תוכן כלשהו באתר מפר זכויות קניין רוחני שלך, מפר את פרטיותך ו/או מהווה דיבה או עוולה, באפשרותך לשלוח הודעה ל- gifted  ע"ר ב- office@begifted.org, לפרט טענותיך ולבקש כי החומר יוסר או כי הגישה אליו תיחסם תוך הפנייה מדויקת (כולל URL) לתוכן המפר וצירוף אסמכתא להיותו כזה וכן פרטי התקשרות, שם ופרטים מזהים. במקרה שהתוכן מפר הוא יוסר בהקדם האפשרי ותשלח אליך הודעה בדואר אלקטרוני בעניין. אנא שים לב כי  gifted  ע"ר אינו מנטר או מסנן את התוכן המועלה לאתר, אלא משמש אך ורק כפלטפורמה המאפשרת אינטראקציה בין הצדדים להתנדבות ולכן   gifted ע"ר  לא יוכל לדעת כי מפורסם באתר תוכן מפר מבלי שתיצור עמנו קשר. gifted ע"ר  לא יהיה אחראי לתוכן מפר כאמור בסעיף זה.

 

17.    הנך מסכים כי האתר מועמד לרשותך כפי שהוא וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שניתן על פי דין, gifted ע"ר  והחברות הקשורות אליו, שותפיו, נושאי המשרה בו, מנהליו, עובדיו בעלי מניותיו, סוכניו, קבלני המשנה שלו, ספקיו ו/או מי מטעמו, מסירים במפורש כל אחריות מכל סוג שהוא בקשר עם האתר, בין במפורש או במשתמע.

 

18.    gifted  ע"ר אינו מתחייב כי: (א) האתר יתאם את דרישותיך ו/או ציפיותיך; (ב) האתר יהיה נגיש ללא הפרעה או נטול פגמים ותקלות, עדכני, מאובטח או נקי מוירוסים; (ג) הנתונים והחומרים המוצגים באתר ו/או התוצאות שיושגו מהשימוש באתר יהיו מדויקים או מהימנים.

19.    אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני כל נזק שיגרם, לרבות לרכושך (כולל מערכת המחשב שלך) או אובדן נתונים, תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על האתר ו/או כל חלק ממנו.

 

20.    gifted ע"ר  והגורמים הקשורים אליו, שותפיו, נושאי המשרה בו, מנהליו, עובדיו, סוכניו, קבלני המשנה שלו, ספקיו ו/או מי מטעמו אינם ולא יהיו אחראים בגין הוצאות, נזקים או אבדן מכל סוג שהוא, לרבות ומבלי לגרוע נזקים ישירים, עקיפים, נלווים, מיוחדים, תוצאתיים, עונשיים או לדוגמא, לרבות בגין אבדן רווחים, תשואה, הכנסה, מוניטין, תועלת, נתונים או כל עילה אחרת, אפילו אם gifted ידע לגבי אפשרות קיומם.

 

21.    הינך מתחייב לפצות, לשפות ולהגן על gifted ע"ר , נושאי המשרה שלו, מנהליו, עובדיו, סוכניו, קבלני המשנה שלו, ספקיו ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו בקשר עם (במישרין או בעקיפין) שימושך באתר ו/או כל הפרה מצדך של הוראות תנאי שימוש אלו; וזאת מיד לאחר דרישתו הראשונה של gifted  ע"ר , ובנוסף לכל זכות העומדת ל- gifted  ע"ר על פי כל דין.

 

22.    הנך מסכים כי gifted  ע"ר , על פי שיקול דעתו, רשאי לבטל את השימוש שלך באתר ואת תנאי שימוש אלה או את חלקם, ללא הודעה מראש מכל סיבה ו/או ללא כל סיבה, לרבות במקרה שהנך מפר תנאים אלה ו/או מסיבות הקשורות עם תחזוקת האתר ו/או השימוש בו ו/או מכוח דין ו/או מכל סיבה אחרת בכפוף לשיקול דעתו הבלעדי של gifted  ע"ר . עם הביטול עליך לחדול מיד לעשות כל שימוש באתר.

 

23.    gifted  ע"ר רשאי למסור לך הודעות, כולל בקשר לשינויים בתנאי השימוש של האתר באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל או פרסום באתר. עשרים וארבע שעות לאחר שליחת הדואר האלקטרוני ייחשב העניין כאילו קיבלת וקראת את ההודעה. הודעה שפורסמה באתר תיראה כאילו נמסרה יומיים לאחר הפרסום הראשוני.

 

24.    אי המימוש או האכיפה של זכות כלשהי מתנאי שימוש אלו על ידי gifted ע"ר , לא יהווה ויתור על זכות זו. כל ויתור כאמור יהיה בתוקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי gifted  ע"ר

25.    הדינים החלים על תנאי שימוש אלו יהיו דיני מדינת ישראל (למעט כללי ברירת הדין), ולבתי המשפט בתל אביב תהא סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים לכל הסכסוכים בקשר עם אתר זה. כל אחד מהצדדים מקבל על עצמו את סמכות ומקום השיפוט של בתי משפט אלו למטרת כל תביעה כאמור. אתה מסכים כי כל תביעה שתהא לך בקשר עם ו/או הנובעת מהאתר תוגש בתוך שנה אחת לאחר היווצרות עילת התביעה. שאם לא כן, עילת תביעה כאמור תהא חסומה לצמיתות.

 

26.    אם הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלו תיחשב כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, אזי ההוראה תוגבל או תימחק מתנאי שימוש אלו עד למידה המינימאלית ההכרחית, והיא לא תשפיע על תקפותן ויכולת האכיפה של יתר ההוראות.

 

27.    תנאי שימוש אלו, לא יהיו ניתנים להעברה או להמחאה על-ידך, אולם יהיו ניתנים להמחאה על-ידי gifted ע"ר  ללא הגבלה. כל ניסיון שיעשה לביצוע המחאה תוך הפרה של תנאי שימוש אלו יהיה בטל.

 

28.    אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

 

29.    תנאי שימוש אלה מהווים ההסכם הכולל בינך ובין gifted ע"ר  ביחס לנושא הנדון כאן, והוא לא ישונה אלא בכתב, בחתימת שני הצדדים, או על ידי ביצוע שינוי בתנאי שימוש אלו על-ידיgifted כמפורט במסמך זה.

במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השירות אנא צור עמנו קשר במייל  office@begifted.org

30.    בשימוש ו/או גישה לאתר אתה מסכים לכך ש- gifted ע"ר  יעשה שימוש במידע האישי שלך שיגיע לידיו בקשר עם האתר בהתאם למדיניות פרטיות זו.
אם אינך מסכים לתנאים שלהלן אנא אל תעשה כל שימוש באתר.

מדיניות פרטיות זו מתארת את הדרכים שבהן בכוונתנו לעשות שימוש במידע אישי שלך שיגיע לידינו דרך אתר זה והשירותים הנלווים אליו

 • פרטי הרשמה בעת הרשמה בנוגע לפעילויות המפורסמות באתר תתבקש לספק פרטים אישיים. בכוונתנו לעשות שימוש במידע זה למטרות הבאות: (1) זיהוי אישי, (2) העברת המידע למקבל השירות/נותן השירות (לפי ההקשר) (3) תפעול ותחזוק האתר, הפעילויות ומתן השירות, (4) לאפשר לנו ליצור איתך קשר לצורך שירות לקוחות ככל שיהיה בכך צורך, (5) להתאים אישית את תוכן אתר זה והשירותים שאנו מציעים כך שנוכל לשפר את השירות.

 • אנו עשויים לשמור תכתובות שנערכו בינינו לבינך לצרכי שירות לקוחות, ניהול ושיפור האתר. בעת ההרשמה לאתר וביצוע הזמנות תהיה לך אפשרות להירשם לרשימת התפוצה שלנו, כך שמדי פעם תקבל מאיתנו עדכונים בנוגע לידיעות שונות שעשויות לעניין אותך. לצורך כך יהיה עליך למסור לנו את כתובת הדואר האלקטרוני שלך. בכל עת תוכל לצאת מרשימת התפוצה על ידי הקלקה על הסרה מרשימת תפוצה בתחתית המייל הנשלח אליך מאיתנו או על-ידי משלוח מייל בבקשה להסרה מרשימת התפוצה לכתובת office@begifted.org

 • לצרכי תחזוקה שגרתית, ניתוח נתוני תעבורה ומתן ושיפור האתר, אנחנו משתמשים בקובצי יומן רישום שאוספים מידע כגון כתובות פרוטוקול אינטרנט (IP), מידע על דפדפנים, קוקיס, ספקי שירות אינטרנט (ISP), דפים מפנים/דפי יציאה, סוגי פלטפורמות, חותמות תאריך/שעה ומספר ומיקום בדף של לחיצות. אנחנו משתמשים במידע זה כדי לנתח מגמות, לנהל את האתר, לעקוב אחר תנועת משתמשים באופן מצטבר, לאבחן בעיות בשרתים שלנו ולאסוף מידע דמוגרפי נרחב לשימוש מצטבר. מידע זה אינו מקושר למידע נוסף המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים. אנחנו משתמשים גם בכלי שירות למעקב המשתמש בקובצי יומן רישום כדי לנתח תנועות משתמשים ולשמור כתובות IP לצרכים סטטיסטיים אגרגטיביים.

 • אנו עשויים לקבל עליך מידע ממקורות צד שלישי ולצרף אותו לפרטי הרישום שלך. מידע זה עשוי לכלול: פרטים עדכניים של כתובת ומען מגורמי צד שלישי. ייתכן שנשתמש בפרטים אלה כדי לתקן את הרשומות שלנו, לאפשר מתן שירותים, העברת הודעות כהלכה וכן בירור תלונות, חשד להונאה או התנהגות בלתי הולמת.

 • אנחנו משתמשים בקוקיס של תעבורת תקשורת אשר הפעלתם מסתיימת בעת סגירת הדפדפן, והן בקוקיס קבועים המאוחסנים בכונן הקשיח שלך. הקוקיס הקבועים לא יימחקו בעת סגירת הדפדפן, קוקיס אלו שומרים פרטי תעבורת רשת ושימוש באתר על-ידי המשתמש.

 • בדרך כלל הדפדפן קולט קוקיס באופן אוטומטי, אך ברוב הדפדפנים קיימת האפשרות לחסום שימוש בקוקיס. אם אתה מעדיף זאת והדפדפן שלך תומך באפשרות זו תוכל לערוך את אפשרויות הדפדפן שלך כדי לחסום קוקיס בעתיד. אנחנו משתמשים בקוקיס מכמה סיבות. לדוגמה, קוקיס מאפשרים לנו לעקוב אחר השימוש אשר עושים המשתמשים שלנו באתר וכך ללמוד איך לשפר את חוויית השימוש באתר זה וכן קוקיס מאפשרים לנו לתפעל את האתר. אם תבחר לדחות קוקיס ייתכן שעדיין תוכל להשתמש באתר; עם זאת, הגישה שלך לאזורים מסוימים ושירותים מסוימים באתר עשויה להיות מוגבלת. אנו עושים שימוש בקוקיס של צד ג', לרבות פייסבוק וגוגל לצורך התממשקות עם שירותים המוצעים על-ידם, ניתוח אנליטי של מידע לגבי שימוש באתר ולתפקוד ותפעול לחצני שירותים של צד ג.

 • אנו עשויים גם לעשות שימוש באתר ובמיילים שלנו בווב ביקונס בכדי לאסוף את המידע המפורט במדיניות זו. ווב ביקונס, או "gifs", הם תמונות אלקטרוניות שמאפשרות לנו לשלוח קוקיס, לנטר את השימוש שלך באתר או לקבל אינדיקציה לכך שבוצעה פעולה בתכתובת דואר אלקטרוני מטעמנו.

 • אף על-פי שאנו עושים מאמץ סביר לשמור על פרטיותך, ייתכן שנידרש על-פי חוק לחשוף מידע שסיפקת בעת שימושך באתר, ייתכן גם שנחשוף מידע על אנשים המאיימים ו/או עשויים לפגוע בנו ובשירותינו (כגון הונאה מצד משתמשים, שליחת איומים, הפצת דואר זבל וכו') או אנשים שפעולותיהם עלולות לגרום נזק לאחרים או לפגוע בהם.

 • אנו עשויים לאחסן מידע בשירותי ענן ששרתיו ממוקמים מחוץ לישראל. חברות אלה אינן רשאיות לשתף או להשתמש בעצמן במידע המאפשר זיהוי אישי שאנחנו מספקים שלא עבורנו או לצורך תפעול האתר. בנוסף, אנחנו עשויים להעסיק גורמי צד שלישי מהימנים כדי לסייע בהפצת סקרים, פרסום ו/או תכנים. לאחר השלמת פרויקטים אלה, אנו דורשים כי כל המידע יוחזר אלינו. לבסוף, אנחנו משתפים מדי פעם מידע אגרגטיבי עם ספקי השירות שלנו. מידע זה אינו מכיל מידע המאפשר זיהוי אישי באמצעים סבירים והוא משמש לפיתוח תוכניות ותוכן שעשויים לעניין את המבקרים באתר האינטרנט שלנו.

 • אנחנו עשויים לשתף את המידע שלך עם עמותות וגורמים שונים המארגנים ומפרסמים פעילויות, לרבות פעילויות בהן הבעת התעניינות, פעילויות דומות ו/או פעילויות אחרות המפורסמות באתר.

 • אנחנו רשאים להמחות ולהסב זכויותינו והתחייבויותינו במקרה של מכירה ו/או מיזוג בו מועברת השליטה בחברה ו/או בעיקר נכסיה ו/או באתר לצד שלישי כלשהו ובלבד שאותו צד שלישי יכנס בנעלינו לכל דבר ועניין הקשור בהוראות מדיניות זו.

 • שים לב שאתר האינטרנט שלנו כולל קישורים שמובילים לאתרים אחרים. אתרים אלה עשויים לאסוף ממך מידע המאפשר זיהוי אישי. מדיניות פרטיות זו אינה כוללת את נוהלי איסוף המידע או המדיניות של אתרי אינטרנט כאלה ו/או כל גורם שלישי, וכל שימוש שתעשה בקישורים ו/או שירותים אלה הינו באחריותך בלבד.

 • אנחנו נוקטים צעדים סבירים כפי הנהוג בתעשייה כדי לסייע בהגנה על המידע המאפשר זיהוי אישי שאתה מספק לנו. אך יש לקחת בחשבון ששום אמצעי ו/או שירות אינם בטוחים באופן מוחלט, במיוחד כשהפעילות היא מקוונת. אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע לאבטחת המידע שלך, אתה מוזמן לשלוח הודעה לכתובת הדואר האלקטרוני הרשומה לעיל.

 • באפשרותך לבקש גישה, עדכון או מחיקה של מידע המאפשר זיהוי אישי שאספנו עליך. כדי לממש זכות זו, עליך לשלוח אימייל לכתובת הדואר האלקטרוני הבאה: office@begifted.org   עם פרטים שיאפשרו לנו לאמת את זהותך.

 • אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות בכל עת. במקרה של שינוי נוהלי הפרטיות שלנו, נשנה מסמך זה כך שתוכל לדעת איזה מידע אנחנו אוספים, כיצד אנחנו עשויים להשתמש בו ובפני מי אנחנו עשויים לחשוף אותו. נודיע לך על כל שינוי מהותי במדיניות פרטיות זו על-ידי פרסום הודעה בולטת באתר האינטרנט שלנו ובמקרה שנרצה להחיל שינוי זה גם על מידע שכבר מסרת לנו גם נשלח לך הודעה במטרה לבקש את הסכמתך לכך. מומלץ לעיין בהצהרה זו מדי פעם כדי לקבל מידע על האופן שבו אנחנו מגנים על המידע שלך.

bottom of page